Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok – Ubytovanie Tercia

 

 

Každý ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a dodržiavať ho. V prípade jeho hrubého alebo opakovaného porušovania má majiteľ a ním poverená osoba právo ubytovanie zrušiť. Tiež aj v prípade, že sa ubytovňa stane neobývateľnou k užívaniu a to z akéhokoľvek dôvodu.

 

 

Ubytovanie zvierat v ubytovni nie je možné.

 

 1. V ubytovni môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na nahliadnutie pracovníkovi recepcie za týmto účelom ihneď po príchode predloží svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 1. Prevádzkovateľ ubytovne vydá klientovi pri nástupe na ubytovanie kľúč od izby s číslom a oboznámi ho o otváracích hodinách zariadeniach,. Za kľúč od izby si klient zaplatí zálohu vo výške 10 Eur a pri odchode sa mu táto záloha v plnej výške vráti, v prípade, že klient kľúč od izby stratí zálohu si prevádzkovateľ ponechá na zhotovenie nového kľúča.

 

 1. Ubytovanie v ubytovni je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami a osobám dodržiavajúcim riadne hygienické návyky.

 

 

 1. Na základe objednaného ubytovania sa môže hosť ubytovať v čase do 15:00 hod. V iných časoch je možné hosťa ubytovať po vzájomnej dohode.

 

 1. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, ubytovňa mu môže ubytovanie poskytnúť. Ubytovňa však nie je povinná poskytnúť pôvodnú izbu, v ktorej bol klient ubytovaný.

 

 1. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s ubytovňou.

 

 1. Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási prenajímateľovi.

 

 

 1. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť upratovačka, údržbár, prípadne vedúci ubytovne.

 

 1. Klient nesmie premiestňovať zariadenie, nábytok, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštulácie na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovne.

 

 1. Celý areál Ubytovne Tercia je nefajčiarsky´- na izbe alebo spoločenských miestnostiach ubytovne je prísne zakázané fajčiť. Fajčiť je možné len pred budovou na presne vyhradenom mieste.

 

 1. Posteľná bielizeň sa v zariadení vymieňa podľa potreby, vždy však po výmene klienta.

 

 1. Poriadok na izbách sa robí týždenne alebo podľa potreby.
 2. Zo spoločnej kuchynky je zakázané vynášať sklo, príbory, atď.

 

 1. V objekte ubytovne a osobitne na izbe klientovi nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta.

 

 1. Na izbe a chodbe ubytovne sa klient nesmie správať hlučne, zabávať sa, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program alebo iným spôsobom rušiť ostatných hostí zariadenia. V čase od 22.00 hodiny do 5.00 hodiny je klient povinný dodržiavať nočný pokoj.

 

 1. Klient má právo používať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločných priestorov.

 

 1. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedá klient podľa platných predpisov.

 

 1. Pri odchode z izby je klient povinný vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestnosti, uzatvoriť okná a pri odchode zamknúť dvere izby.

 

 1. Klient platí za ubytovanie dopredu prevodom na účet.

 

 1. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.

 

 1. Parkovisko pred ubytovňou je bezplatné, a je však strážené.

 

 1. Na ubytovni je možnosť pripojiť sa bezdrôtovo a bezplatne na internet cez Wi- Fi.

O nás

Poskytujeme komfortné krátkodobé a dlhodobé ubytovanie v Žiline. Nachádzame sa v strategickej lokalite s výbornou občianskou vybavenosťou. Máme k dispozícií 5 nadštandardne vybavených izieb s kúpelňami a WC a spoločnú kuchynku.

Sledujte nás